Nhảy đến nội dung
BODYBALANCE
 
Change everything.
 
Improve
FLEXIBILITY
Feel
SERENE & RELAXED
Build
STRENGTH
WHAT IS BODYBALANCE?

Ideal for anyone and everyone, BODYBALANCE™is the yoga-based class that will improve your mind, your body and your life. During BODYBALANCE an inspired soundtrack plays as you bend and stretch through a series of simple yoga moves and embrace elements of Tai Chi and Pilates. Breathing control is a part of all the exercises, and instructors will always provide options for those just getting started. You’ll strengthen your entire body and leave the class feeling calm and centered. Happy.

BODYBALANCE is available as either a 55, 45 or 30-minute workout. It is also available in some clubs as a virtual workout.
A MOTIVATING BLEND OF YOGA WITH TAI CHI AND PILATES
If you haven’t tried yoga before then BODYBALANCE is a great introduction. If you’re already doing some form of yoga you’ll love the variety you get with BODYBALANCE
 
BENEFITS
Improve your flexibility and increase core strength while you reduce stress levels. You'll focus your mind and create a lasting sense of wellbeing and calm.
WHY IT WORKS
Controlled breathing, concentration and a carefully structured series of stretches, moves and poses to music create a holistic workout that brings your body into a state of harmony and balance.
BODYBALANCE IN ACTION

PLAY
WATCH MORE

Be Limitless - BODYBALANCE
0:15

Greatness Is - Jackie Video
3:52

Workout Trailer - BODYBALANCE
0:31

The Warrior 2
0:13

The Spinal Twist
0:13

Meet the woman behind BODYBALANCE
0:51

 
 
EXPERIENCE THE
MAGIC OF A LIVE
BODYBALANCE CLASS

FIND CLASSES NEAR ME
TRY BODYBALANCE
AT HOME WITH
LES MILLS ON DEMAND

FIND OUT MORE
MORE WORKOUTS
CHECK OUT OTHER LES MILLS CLASSES
DO MORE WITH BODYBALANCE
FIND OUT HOW YOU CAN TAKE IT TO THE NEXT LEVEL
POST WORKOUT SURVEY
Complete the survey here
BECOME AN INSTRUCTOR
Join the Team
*Free Trial offer not open to current subscribers or past trialists. Your monthly subscription to LES MILLS™ On Demand starts when you click “Buy now” and the tick-box confirming you agree our terms and conditions (or at the conclusion of any trial period), and rolls over automatically each month. See checkout page for full terms and conditions.

**For trademark reasons this program is known as BODYFLOW™ in the USA.​
Cải thiện SỰ MỀM DẺO
Cảm thấy BÌNH YÊN & THƯ THÁI
Phát triển SỨC MẠNH

BODYBALANCE LÀ GÌ?

Phù hợp với tất cả mọi người, BODYBALANCE™* là lớp học dựa trên nền tảng yoga, giúp cải thiện tâm trí, cơ thể và cuộc sống của bạn.

Trong lớp BODYBALANCE, một bản nhạc nền giàu cảm hứng sẽ được phát để bạn uốn và căng cơ trong một loạt động tác yoga đơn giản, kết hợp với những yếu tố của Thái Cực Quyền và Pilates. Kiểm soát nhịp thở là một phần trong tất cả các bài tập và huấn luyện viên sẽ luôn đưa ra lựa chọn cho những người mới bắt đầu. Bạn sẽ nâng cao sức mạnh toàn bộ cơ thể và có được cảm giác bình tĩnh cùng sự tập trung. Hạnh phúc.

BODYBALANCE có bài tập 55, 45 hoặc 30 phút.

SỰ PHA TRỘN TRUYỀN CẢM HỨNG GIỮA YOGA VỚI THÁI CỰC QUYỀN VÀ PILATES

Nếu bạn chưa từng tập thử yoga thì BODYBALANCE là một khởi đầu lý tưởng. Nếu đã từng tập một số dạng bài yoga, bạn sẽ thích điểm khác biệt khi đến với BODYBALANCE

LỢI ÍCH

Cải thiện sự mềm dẻo, tăng sức mạnh cơ trung tâm, đồng thời giúp giảm sự căng thẳng. Bạn sẽ tập trung tâm trí và có cảm giác hạnh phúc và bình tĩnh trong thời gian dài.

NGUYÊN NHÂN

Việc hít thở có kiểm soát, tập trung và những bài tập được thiết kế theo cấu trúc tỉ mỉ, bao gồm các động tác giãn cơ, chuyển động và tư thế theo nhạc sẽ tạo ra một bài tập toàn diện đưa cơ thể bạn vào một trạng thái hài hòa và cân bằng.

Push Play